Tim stručnjaka

Prof. dr sci. med. Aleksandra Kapamadžija
Ginekolog-Akušer
Juvenilna ginekologija; Trudnoća; Ginekološka obolenja; Tretmani laserom

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985.
Radila na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu od 1986 do 2015.
Položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1992.
Predavala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu (nastava na srpskom i engleskom jeziku) od 1993 do 2016. Postala redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2013.
Magistarski rad odbranila 1989. a doktorat 2002.
Član borda Evropskog udruženja za kontracepciju ESC od 2014. Od 2016 postaje i član njihove ekspertske grupe za reproduktivno zdravlje i sekualno obrazovanje.
Potpredsednik Udruženja za dečju i adolescentnu ginekologiju Srbije (DAGS).
Član gradskog odbora za pronatalitetnu i populacionu politiku grada Novog Sada.
Autor brojnih stručnih naučnih radova i poglavlja u stručnim knjigama.
Bila glavni istraživač u projektu Svetske zdravstvene organizacije o prekidima trudnoće lekovima, 2002-2003. Učesnik u brojnim domaćim i stranim projektima.
Predavač po pozivu na skupovima koji se bave planiranjem porodice, kontracepcijom i dečjom i adolescentnom ginekologijom.
Član tima projekta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole – „Zdravstveno vaspitanje o reprodutkivnom zdravlju“, od 2012.
Poseduje diplomu savetodavca u oblasti psihoterapijskog pravca TA ( transakciona analiza).
Pohađala mnogobrojna usavršavanja u zemlji i inostranstvu, među kojima je i tromesečni boravak na Univerzitetskoj klinici za ženske bolesti u Kilu, kod eksperta za laparoskopske operacije, Prof. dr Kurt Semm-a. Takođe, kao DAAD stipendista, boravila u bolnici Dorn Veteran u SAD, Kolumbija, Južna Karolina, kao i u AKH – Univerzitetskoj bolnici u Beču i u Univerzitetskoj klinici Lund u Švedskoj.

Više o Dr Kapamadžiji

Prof. dr sci. med. Đorđe Petrović
Ginekolog-Akušer
Trudnoća; Ginekološka obolenja

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993.
Volontersku specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva (mentor na specijalizaciji: Prof. dr Milenko Bujas) na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu završio 1999. i od tada je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Novom Sadu.
Od 2015. je načelnik odeljenja Porođajni blok Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Doktorsku disertaciju odbranio 2009. i stekao naziv doktora medicinskih nauka. U zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izabran 2010.
Član tima za akreditaciju Kliničkog centra Vojvodine, a zatim i vođa uspešno akreditovanog tima u Pilot projektu izrade standarda porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite.
Dobitnik Plakete Ginekološko-akušerske sekcije u znak priznanja za dugogodišnji rad i izvanredne zasluge juna 2006.
2010. izabran za recenzenta časopisa Medicinski pregled, Društva Lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.
Učestvovao na brojnim domaćim i internacionalnim seminarima, kursevima, simpozijumima i kongresima. Takođe je autor ili koautor nekoliko udžbenika i više radova objavljenih u naučnim časopisima.
Član je Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva; ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology; Lekarske Komore Vojvodine i Srbije

Više o Dr Petroviću

  Mr. dr Taita Stojilković
Ginekolog-Akušer
Ekspertni ultrazvuk u trudnoći; Patologija trudnoće; Sterilitet; Tretmani laserom

Diplomirala 1988. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila 1997. na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu. Tokom specijalizacije se usavršavala u Guy’s bolnici u Londonu, učeći i radeći u timu Prof. Michael Chapman, jednog od najpriznatijih svetskih stručnjaka za sterilitet i vantelesnu oplodnju. Nakon specijalizacije odlazi na dalje usavršavanje u London, gde je radila sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti fetalne medicine i prenatalne dijagnostike.
Nakon povratka u Novi Sad zapošljava se na odeljenju za planiranje porodice u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.  Bavi se ultrazvučnim pregledima trudnica i invazivnom prenatalnom dijagnostikom u cilju dobijanja uzoraka (amnionske tečnosti) za genetsku analizu ploda. Tokom boravka na ovom institutu završava 2000. svoj magistarski rad pod nazivom “Rizik od infekcija nakon upotrebe IUU” (mentor Prof. Milenko Bujas).
2001. upisuje magistarske studije na University College of London (UCL) iz oblasti prenatalne genetike i fetalne medicine. Tokom studija aktivno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim skupovima gde je prezentovala novu metodu dijagnostike prenatalnog uzorka QF-PCR (amnionske tečnosti i biopsije horionskih čupica).
Po završetku magistarskih studija na UCL (University College of London) se bavila pionirskim istraživanjima vezanim za neinvazivnu dijagnostiku i objavila rad o određivanju pola ploda u ranoj trudnoći koristeći slobodnu DNK iz majčine krvi. Postala član SAFE organizacije (The Special Non-Invasive Advances in Fetal and Neonatal Evaluation Network) koja se bavi istraživačkim radom u okviru EU, korišćenjem slobodne DNK iz majčine krvi radi evaluacije Rh faktora ploda i prenatalne dijagnostike aneuploidija.
Sa “ocem fetalne medicine” Prof. Charles Rodeck-om radila na odeljenju fetalne medicine i objavila radove vezane za prenatalni skrining i dijagnostiku, istovremeno stičući brojna iskustva iz oblasti invazivne prenatalne dijagnostike i terapije (amniocenteze i biopsije horionskih čupica, intrauterine transfuzije, biopsije tkiva, postavljanje šantova). Sa Prof. Donald Peebles-om radila na istraživanjima vezanim za intrauterini zastoj u rastu. Nakon odlaska u penziju Prof. Rodeck-a nastavila rad sa Prof. Kypros Nicolaidesom i usavršavala se iz oblasti fetalne ehokardiografije radeći sa Dr Pranav Pandya, specijalistom fetalne medicine i Dr Robert Yates, specijalistom kardiologom.
Učestvovala u radu nacionalnih (britanskih) studija iz fetalne medicine vezanih za metabolizam folne kiseline i inozitola i njihove upotrebe u sprečavanju nastanka defekta nervne cevi, tretman i ultrazvučno praćenje ploda sa cističnim anomalijama pluća i hiperehogenim bubrezima ploda.
Pored istraživačkog rada kontinuirano se bavila i kliničkim radom, posebno sa problematikom visoko rizičnih trudnoća na Klinici za akušerstvo u Londonu gde postaje šef dnevne bolnice. Istovremeno radila i u jednoj od najpoznatijih privatnih bolnica u Londonu – The Portland Hospital for Women and Children. U sklopu svog kliničkog rada stiče prestižnu diplomu Kraljevskog društva akušera i ginekologa: Diploma in Advanced Obstetric Ultrasound of RCOG (Royal College of Obstetrics and Gynaecology).
Radila kao predavač i ispitivač na postdiplomskim kursevima DRCOG (Diploma in Royal College in Obstetric and Gynaecology) i MSc in Prenatal Genetics and Fetal Medicine.
Član je britanskih i međunarodnih udruženja iz oblasti prenatalne dijagnostike i fetalne medicine i član GMC (General Medical Council) UK.
Autor i koautor brojnih stručnih radova u britanskim i međunarodnim časopisima. Učestvovala u pisanju protokola UCL bolnice (protokol visoko rizičnih trudnoća dnevne bolnice, menadžment obstetrične holestaze, antenatalne anemije, gestacijskog dijabeta kod trudnica).
Od 2012. radi na odeljenju patologije trudnoće Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Vojvodine, gde se posebno bavi visokorizičnim trudnoćama i ekspertnim ultrazvučnim pregledima trudnica.

Više o Dr Stojiljković

Prof. dr sci. med. Aljoša Mandić
Ginekolog-Onkolog

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1998. sa prosečnom ocenom 9,53 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Na specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu upisao se 2000.
Tokom specijalizacije 2003. je položio teoretski i praktični ispit iz kolposkopije Jugoslavenske škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju.
Specijalistički ispit položio 2004.
Magistrirao 2005. odbranivši magistarski rad pod naslovom « Dijagnostički značaj kliničko-sonografskih bodovnih sistema u neinvazivnoj dijagnostici karcinma endometrijuma» na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.
Doktorske studije upisao 2006-2009, a doktorsku disertaciju obranio 22.02.2011. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu pod nazivom « Značaj ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta i ciklooksigenaze-2 u intraepitelnim neoplazijama i raku grlića materice» ukupnom prosečnom ocenom na doktorskim studijama 9,87.
Užu specijalizaciju iz onkologije položio 2014.
Na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu Onkologiju, Odeljenje za ginekološku onkologiju je zaposlen na neodređeno od marta 2000. i radi kao Šef Odseka za radikalnu onkološku hirurgiju.
Završio bazični kurs iz laparoskopije u organizaciji JUEH u Beogradu 2005.
Kao predavač učestvovao u radu Simpozijuma u organizaciji UGOS-a i ESGO-a 2006. u Beogradu sa nazivom:» Karcinom grlića materice-od dijagnostike do terapije».
Učestvuje u medicinskom projektu Ministarstva za nauku Republike Srbije “ Kancer i trudnoća”.
Kao nosioc projekta, Projek Partner, učestvovao u IPA međugraničnom projektu Srbija-Mađarska„Cross-border biomarker research of ovarian cancer (CrossBiomarker)” sa Univerzitetom u Segedinu. Član tima za Onkofertilitet IOV, u sklopu Pokrajinskog projekta za onkofertilitet.
Od 2010. redovni predavač u Nacionalnoj školi za kolposkopiju i patologiju ženskog genitalnog sistema. Učestvovao i u ekspertskom timu za izradu „ Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i tretman karcinoma grlića materice“ i „ Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i karcinom karcinoma jajnika“ publikovano od strane Ministarstva Zdravlja Republike Srbije 2012,2013.
Organizator više naučnih skupova iz oblasti ginekološke onkologije u okviru kontinuirane medicinske edukacije.
Kao stipendista Evropskog Udruženja Ginekologa Onkologa proveo mesec dana na oncoginekoloskom departmanu u Pragu i jedan mesec na Klinici u Esenu, Nemačka.
Od 2013-2015 bio nacionalni predstavnik u Evropskom Udruženju Mladih Ginekologa Onkologa (ENYGO).
Autor i koautor zdravstveno-edukativnih publikacija i monografija i autor i koautor više od 100 naučnih radova.
Aktivni član Udruženja Ginekologa Onkologa Srbije i trenutno podpredsednik udruženja. Član Evropskog Udruženja Ginekološke Onkologije.
Član Redakcionog Odbora u medicinskom časopisu Archiv of Oncology (M52), a od 2006. i Redakcionog Odbora Journal of the Balkan Union of Oncology (M23).
Na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu zaposlen na Katedri za ginekologiju i opstetriciju u zvanju vanrednog profesora od 07.10.2016.

Više o Dr Mandiću

Prof. dr sci. med. Marko Kovač
Internista-Kardiolog
Ehokardiografija; Kardiološki pregledi; EKG

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1966. Specijalizaciju iz interne medicine završio na Internoj klinici u Novom Sadu 1975. Nakon osnivanja Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici 1977. postaje načelnik prve ehokardiografske laboratorije u Vojvodini. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena plućnog protoka ehokardiografijom i cardiac Dopplerom i invazivnom hemodinamskom obradom kod pacijenata sa ASD-om pre i posle operacije” brani 1989. Biran u zvanje docenta, a kasnije u zvanje vanrednog i redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zahvaljujući rukovodstvu Instituta na Odeljenju za ultrazvučnu dijagnostiku u Sremskoj Kamenici je razvio sve ehokardiografske tehnike, od standardne 1 i 2D ehokardiografije, kontrastne i TEE do intraoperativne ehokardiogrfije. Bio član tima Instituta za KVB u svetskom projektu MONICA a kao autor i koautor učestvovao u brojnim radovima objavljenim u domaćim i stranim časopisima. Radi u poliklinici Marić od samog osnivanja gde sa izuzetnim kolegama kardiolozima i kolegma drugih specijalnosti uspešno pruža pomoć brojnim pacijentima.

Više o Dr Kovaču

Prof. dr sci. med. Dragan Benc
Internista-Kardiolog
Ergometrija (test opterećenja); Kardiološki pregledi; EKG; Holter pritiska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1970.
Specijalizaciju iz interne medicine položio 1978. Magistarske studije upisao iste godine u Novom Sadu kao prva generacija na novosadskim postdiplomskim studijama.
Doktorsku tezu sa naslovom „Korelacija stepena patoloških promena na koronarnim arterijama i funkcije miokarda leve komore“, odbranio 1994.
Od 1973. do 1974. volontirao na Klinici za interne bolesti u Novom Sadu, posle čega je zasnovao redovan radni odnos, a 1977. prešao na rad u novoosnovani Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Od 1978. bavio se kateterizacijama srca i rodonačelnik je, zajedno sa Prof. dr Stojšićem i dr Obradovićem,  vojvođanske invazivne kardiologije. Do sada uradio blizu 5000 kateterizacija i oko 1000 endomiokardnih bopsija srca.
1986. bio šef stacionarnog odseka u odeljenju za Invazivnu hemodinamiku, nakon toga načelnik odeljenja.
Od 2001. do 2006. bio direktor Univerzitetske klinike za kardiologiju i KVB u Sremskoj Kamenici.
Od 2001. obnovljen je značajan svetski MONICA projekat koji je ukazao na glavne determinante trendova praćenja faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Do odlaska sa Instituta u aprilu 2006. bio glavni istraživač ovog projekta.
2002. osnovao “Društvo za borbu protiv hipertenzije Vojvodine”, sagledavajući činjenicu da je hipertenzija vodeća masovna nezarazna bolest na našim prostorima.
Od 2003. dobio zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Od 2006. radi u Poliklinici Marić.
Do sada publikovao 350 stručnih radova iz oblasti kardilogije.
Učesnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka, kongresa, simpozijuma i edukativnih treninga.Takođe je autor dve monografije i pisac nekoliko poglavlja u udžbenicima iz interne medicine i kardiologije.
Član sledećih stručnih udruženja: Srpskog lekarskog društva; Udruženja kardiologa Srbije; Evropske kardiološke asocijacije; Evropskog udruženja za aterosklerozu; Evropskog udruženja za srčanu slabost; Radne grupe za interventnu kardiologiju Evropskog udruženja za kardiologiju.
Savetnik u Savetodavnog veća za zdravstvenu zaštitu iz oblasti kariologije grupe Gerson Lehrman u New York-u, SAD.
Spoljni saradnik Agencije za lekove, Republičkog zavoda za socijalno osiguranje.

Više o Dr Bencu

  Prim. dr sci. med. Dragan Zečević
Internista-Kardiolog
Ehokardiografija; Kardiološki pregledi; EKG;Holter pritiska

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1989. kao najbolji diplomirani student u toj godini sa prosekom 9,94.
Specijalistički ispit iz Interne medicine položio 1994. u Novom Sadu.
Subspecijalistički ispit iz Kardiologije položio 1999. u Novom Sadu.
Magistrirao 2002. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Doktorirao 2005. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Od 1990. do 2006. radio na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici gde je prešao put od istraživača-pripravnika do načelnika Odeljenja za preoperativnu dijagnostiku.
Od 2006. do 2009. radio u Specijalnoj bolnici za srce i krvne sudove OSTROG u Beogradu kao načelnik Poliklinike.
Od 2009. radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, Ogranak u Novom Sadu gde je načelnik Specijalističko-konsultativne službe.
Tokom jeseni 1998, pod mentorstvom Prof. dr Marka Kovača, je završio obuku iz transezofagealne ehokardiografije.
Krajem 2006. i januara 2007, pod mentorstvom Prof. dr Dragane Bojić, je završio obuku iz multislajsne skenerske (MSCT, MDCT) koronarografije.
Prorektor je Univerziteta Bijeljina.

Više o Dr Zečević

Mr. sci. med. dr Piroška Mesaroš
Internista-Kardiolog
Dopler vena i arterija; Kardiološki pregledi; EKG

Završila Medicinski fakultet u Pečuju (Mađarska) 1974.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 1986. subspecijalistički ispit iz kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine  u Sremskoj Kamenici 1999.  gde je iste godine odbranila i magistarsku tezu.
2001. stekla diplomu evropskog kardiologa, primljena u članstvo Evropskog kardiološkog društva (ESC) i dobila zvanje FESC.
Posle završenog fakulteta bila zaposlena u B. Monoštoru i Somboru, a od 1986. do 2010. radila na IKVBV u Sremskoj Kamenici, u početku kao šef odseka za neinvazivnu angiologiju, a kasnije, do odlaska u penziju, kao načelnik odeljenja za neinvazivnu kardiologiju.
Unazad 15 godina radi kao  konsultant u Poliklinici Marić, gde obavlja kardiološke preglede i kompletnu angiološku dijagnostiku: Color duplex scan karotidnih i vertebralnih arterija, abdominalne aorte, arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Više o Dr Mesaroš

Prof. dr sci. med.Viktorija Vučaj Ćirilović
Radiolog
Ultrazvučni pregledi organa i tkiva; Ultrazvuk dojke

Medicinski fakultet završila 1995.
Magistarsku tezu odbranila 2004. iz oblasti vaskularne radiologije, a doktorsku tezu 2009, takođe iz oblasti vaskularne radiologije (ultrazvuk i kompjuterizovana tomografija).
Do oktobra 2015. bila zaposlena u Kliničkom Centru Vojvodine gde se najvećim delom bavila kompletnom ultrazvučnom i CT dijagnostikom.
Od oktobra 2015. zaposlena u Institutu za onkologiju Vojvodine, gde se bavi i dijagnostikom oboljenja dojke.
Član katedre za Radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju vanrednog profesora.
Podpredsednik sekcije za Radiološku dijagnostiku Srbije, član upravnog odbora senološke sekcije Srbije i svih ostalih relevantnih udruženja u zemlji i inostranstvu.

Više o Dr Vučaj

IMG_1304 Prof. dr sci. med.Vodopivec Slavenka
Nefrolog
Nefrološki pregledi

Završila medicinske i magistarske studije u Novom Sadu. Doktorirala u Beogradu.
Svoj radni vek posvetila je bubrežnim bolesnicima, bolesnicima sa transplantiranim bubregom i bolesnicima na hemodijalizi.
U naučnom radu učestvovala kao saradnik u tri projekta istraživanja finansiranih od strane zajednice za naučni rad Vojvodine i bila nosilac projekta u 2 kliničke studije.
U nizu kongresa u zemlji i inostranstvu napisala je kao autor i koautor 133 naučna rada.
Nosilac je diplome odlikovanja za profesionalni rad srpskog lekarskog društva Sekcije za nefrologiju i hemodijalizu

Više o Dr Vodopivec

Spec. dr med. Mirjana Begenišić
Dermatovenerolog
Kožne i polno prenosive bolesti; dermoskopija; radiotalasi; Mezoterapija; Er:Yag i Nd:Yag laseri

Dermatovenerolog, doktor medicine, specijalista za kožne i polno prenosive bolesti.
Rođena u Novom Sadu gde je završila srednju medicinsku školu, Medicinski fakultet i specijalizaciju.
Radila u Gradskoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
Ima iskustva u pedagoškom radu kao profesor u Srednjoj medicinskoj školi u Novom Sadu.
Uže oblasti njenog stručnog usavršavanja su dermoskopija (pregled i snimanje mladeža), rano otkrivanje tumora kože i male hirurške intervencije.
U Poliklinici Marić, kao dermatovenerolog, radi od samog osnivanja poliklinike.
Dugogodišnji član Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Udruženja dermatovenerologa Srbije kao i Medjunarodnog udruženja za dermoskopiju.

Više o Dr Begenišić

Prof. dr sci. med.Tomić-Naglić Dragana
Endokrinolog
Endokrinološki pregledi

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1997.
Magistarsku tezu iz oblasti interna medicina endokrinologija odbranila 2006.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2004, a subspecijalistički ispit iz endokrinologije odbranila 2007. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Zvanje doktora nauka stekla je 2012. Odbranom doktorske disertacije iz oblasti endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Od 1998. je zaposlena na Institutu za internu medicine Kliničkog centra Novi Sad, a od 2000. na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Vojvodine.
Zaposlena kao docent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 2013.
Do sada je objavila više od 10 radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, učestvovala na velikom broju međunarodnih i nacionlnih naučnih skupova.
Član Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva, “The European Society of Endocrinology” i “The European Association for the study of diabetes”.

Više o Dr Tomić – Naglić

Dr sci. med. Damir Benc
Endokrinolog
Endokrinološki pregledi

Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer opšte medicine, završio 2008. sa prosečnom ocenom 8.84. Tokom studija bio član Naučne sekcije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i učestvovao u nekoliko naučno-istraživačkih projekata. U septembru 2008.  položio državni ispit, potom 2010. redovno zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Instituta za interne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. 2017. sa ocenom 10 položio specijalistički ispit iz interne medicine. 2019. sa ocenom 10 položio subspecijalistički ispit iz endokrinologije. Od 2013. sam zaposlen na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao asistent na katedri za internu medicinu. Učestvovao u organizaciji više stručnih sastanaka u zemlji, kao i na više edukativnih seminara u okviru kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Beogradu. Kao student i lekar, učestvovao je u sprovođenju više vanbolničkih aktivnosti Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao što su Prevencija kardiometaboličkog rizika, Rano otkrivanje šećerne bolesti, Pobedimo dijabetes i slične. Koautor je u više stručnih radova publikovanih na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u stranim i domaćim stručnim časopisima.Govori tečno engleski jezik.

Više o Dr Benc

DrNedic-mala Dr Mirjana Nedić
Dermatovenerolog

1973. završava Gimnaziju Jovan Jovanovic Zmaj, dok je Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1980.
Iste godine zapošljava se u Domu zdravlja Ruma, gde je najpre radila kao lekar opšte prakse, a od 1993. kao dermatovenerolog nakon završene specijalizacije–specijalista dermatovenerologije. Na tom mestu je radila do 2003. kada prelazi u Vojno medicinski centar Petrovaradin, gde je radila kao načelnik dermatovenerologije.
Iza nje je preko 20 godina rada u oblasti dermatovenerologije, veliki broj seminara i stručnog usavršavanja.

Više o Dr Nedić

Prim. dr sci. med. Dragana Petrović
Hematolog
Lečenje bolesti krvi i limfnog tkiva

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je 1994. položila specijalistički ispit iz intrene medicine sa pneumoftiziologijom, 1998. specijalistički ispit iz uže specijalizacije hematologije, a 2001. odbranila magistarsku tezu i 2013. doktorsku tezu. 2013. dobila i zvanje primarijusa od strane Ministarstva zdravlja Repubilike Srbije. 2015. položila ispit iz uže specijalnosti onkologija na Medicinskom fakultetu u Novo Sadu.
Od 1989. zaposlena u Klinici za internu okologiju, Instituta za onklogiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Načelnik je Onkohematološkog odeljenja u Klinici za internu onkologiju, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. 
Predsednik je Kancerološke sekcije Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva od 2013. U dosadašnjem radu se bavila dijagnostikom i lečenjem bolesnika sa malignim oboljenjima (karcinom dojke, debelog creva, testisa, sarkoma itd), a posebno sa hematološkim malignitetom (Hodgkin i non-Hodgkin limfomom, multipli mijelom, autolognom transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze).
Od 2005. je vođa tima koji se bavi primenom visokodozne hemioterapije i autologne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi u lečenju hematoloških maligniteta i solidnih tumora.

Više o Dr Petrović

no photo Mr. sci. med. dr Slobodanka Stojić
Urolog
Pregledi urinarnih organa

text cv-a u izradi

Više o Dr Stojić

MSc BSc Katarina Mitrović
Klinički embriolog
Sterilitet; Spermogram 

Završila osnovne studije iz biologije (modul molekularna biologija) na Prirodno-matematičkom Fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu 2014. Diplomirala 2015. na prestižnom Oxford Univerzitetu, Engleska i dobila zvanje mastera nauke kliničke embriologije. Prva iz Srbije koja je primljena i završila kliničku embriologiju na Oxford Univerzitetu. Radila kao klinički embriolog od 2016 do 2021. u laboratoriji za vantelesnu oplodnju specijalne ginekološke bolnice Genesis u Novom Sadu (od 2021. ima saradnju sa Genesisom kao konsultant). Nastavila je da se stručno usavršava na internacionalnim kongresima i workshop-ovima u inostranstvu. Član Evropske asocijacije za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) čiju je ESHRE sertifikaciju za kliničkog embriologa stekla 2020. Zaposlena od 2021. u poliklinici Marić gde vrši spermograme i konsultacije iz fertiliteta i steriliteta sa svrhom otkrivanja potencijalnih reproduktivnih problema i/ili loših životnih navika koje utiču na fertilitet i preduzimanja odgovarajućih koraka sa ciljem začeća.

Više o MSc BSc Mitrović

Prof. dr Tamara Vasić
Pulmolog-Pneumoftiziolog
Pregledi disajnih organa (pluća)

text cv-a u izradi

Više o Dr Vasić

Dr Suzana Milićević Tonković
Anesteziolog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 2000.
Nakon obavljenog pripravničkog staža u Zdravstvenom centru u Subotici, položila stručni ispit za doktora medicine, a zatim završila specijalističke studije iz anesteziologije sa reanimatologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006.
Radila kao anesteziolog u Opštoj bolnici u Subotici do 2010. kada prelazi u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Odeljenje anestezije i reanimacije gde je i danas zaposlena (na mestu zamenika šefa Odeljenja reanimacije).
U svakodnevnom radu u prilici je da primenjuje različite metode anestezije (opšta, regionalna i ambulantna anestezija i sl.), kao i najsavremenije principe intenzivnog lečenja i reanimacije, i terapije bola.
Učestvovala je u radu brojnih domaćih i internacionalnih seminara, kurseva, simpozijuma i kongresa. Takođe je autor ili koautor u više radova objavljenih u naučnim časopisima.
Upisana je na akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odsek Klinička medicina, a takođe i na studije iz uže specijalizacije Medicine bola.
Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine (SLD DLV) i Lekarske Komore Vojvodine (LKV), kao i Evropskog udruženja anesteziologa (ESA), Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) i Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS).

Više o Dr Milićević Tonković

milovanovic Dr Stanislav Milovanović
Anesteziolog

Medicinski fakultet upisao 1980.
Diplomirao 1987. u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 8,60 nakon čega je obavio obavezan staž u trajanju od godinu dana takođe u Novom Sadu.
Na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, Instituta za hirurgiju u Novom Sadu, zaposlen od 1989.
Maja 1990. odobrena mu je specijalizacija iz Anestezije sa reanimacijom a spečijalistički ispit položio maja 1993.
Od juna 1996. raspoređen na mesto starijeg specijaliste na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Vojvodine.
Poslediplomske studije iz Kliničke farmakologije upisao u oktobru 1989.
Magistarsku tezu pod naslovom” Uticaj promene pH vrednosti rastvora Kartikaina na kvalitet epiduralne anestezije” odbranio 1996.
Od oktobra 1998.  zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, odeljenje anestezije i intenzivne nege Kliničkog centra Vojvodine.
Odlukom ministra zdravlja.
Dana 28.01.2010.  dodeljen mu je naziv primarijusa.
Član DAS-a, Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine i Lekarske komore Vojvodine.

Više o Dr Milovanoviću

Prof. dr sci. med. Goran Vasić
Dijetoterapeut – Specijalista sportske medicine
Sportska Medicina

1996. – diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, doktor medicine
1997/98. – zaposlen u AD ”Hipokrat” iz Novog Sada, na mestu rukovodioca veleprodaje 1998/
2000. – zaposlen u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata,Univerziteta u Novom Sadu
na mestu doktora medicine
2000/04. – zaposlen na Fakultetu fizičke kulture, Univerziteta u Novom Sadu, na mestu
stručnog saradnika na predmetu Biološka antropologija i sportska medicina
od 2001. – član sekcije za Sportsku medicinu, Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog
društva
2000/01. – fudbalske sezone doktor prvog tima u FK ”Vojvodina” iz Novog Sada
2004. – magistrirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje
magistra medicinskih nauka iz oblasti fiziologije
2004/08. – Asistent na predmetu Biološka antropologija i sportska medicina, na Fakultetu
sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2006. – položio specijalistički ispit iz Medicine sporta nakon završenih specijalističkih
studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, i dobio naziv
specijaliste medicine sporta
2006/10. – član Saveta, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2008/11. – Asistent na predmetima Biološka antropologija, Sportska medicina i Zdravstveno
vaspitanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2011. – doktorirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i dobio zvanje
Doktora medicinskih nauka iz oblasti fiziologije
2011/16. – Docent na predmetima Biološka antropologija, Sportska medicina i Zdravstveno
vaspitanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2012. – Autor udžbenika “Zdravstveno vaspitanje” objavljen u ediciji Empiria sportiva
od 2012. – član upravnog odbora Bokserskog kluba “Vojvodina-Mikromarket” iz Novog Sada
od 2015. – član Saveta, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2016/21. – Vanredni profesor na predmetima Biološka antropologija, Sportska medicina i
Zdravstveno vaspitanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u
Novom Sadu
Od 2017. – član upravnog odbora “Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta”
AP Vojvodine
Od 2017. – član saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom sadu.
Prof.dr Goran Vasić je publikovao više naučnih radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, učestvovao na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, nosilac i saradnik na više repuličkih i pokrajinskih naučnih projekata odobrenih od resornih Ministarstava nauke Republike i Pokrajine. Koautor je udžbenika iz “Hirurgije”, kao i koautor knjige “Fiziologija sporta” na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Više o Dr Vasiću

dr Olivera Rankov
Klinički lekar-Internista
Interna Medicina

Medicinski fakultet upisala je 1999 god, na kom je diplomirala 2005 godine.
Iste godine upisala je Master studije iz oblasti interne medicine – endokrinologija, koje je završila 2008 godine sa prosečnom ocenom 10,00. Tema završnog rada je “Uticaj modifikovanog gladovanja na parametre metabiločke aktivnosti kosti”
Doktorirala je 2014 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,80 iz oblasti endokrinologije, naziv doktorske disertacije “Procena frakturnog rizika kod žena sa postmenopauznom osteoporozom”.
2014 godine završila je Master studije iz oblasti menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, prosečnom ocenom 9,27. Tema Master rada bila je “Menadzment bolestima – model dijabetes” (Master studije su projekat pod pokroviteljstvom Evropske Unije – saradnja Medicinskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu).
Nakon završenog Medicinskog fakulteta i položenog državnog ispita, volontirala je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u Kliničkom centru Vojvodine.
Prvo kliničko iskustvo stekla je u Domu zdravlja u Kikindi gde je radila u periodu 2007-2010 godine, na poslovima: Šefa zdravstvene stanice Sajan, Načelnika preventivnog centra, Predsednika Komisije za kvalitet, člana menadžerskog tima Doma zdravlja Kikinda, Koordinatora Nacionalnog programa prevencije tipa 2 diabetes mellitusa i Koordinatora Donorske mreže Vojvodine.
Od 2010 godine radi u Kliničkom centru Vojvodine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u kabinetu za internu medicinu.

Više o Dr Rankov

Milica Sladović
Kozmetolog
Kozmetički tretmani 

Završila Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija, smer kozmetičar sa prosečnom ocenom 9,85 u Beogradu 2013. U kozmetičkom salonu Aluna d.o.o. Novi Sad radila od 2014. do 2020. kao kozmetičar tretmane lica, depilacije, masaže kao i edukaciju zaposlenih. Obučavala se za rad sa Vagheggy kozmetikom u Vićenci, Italija 2018. Takođe se obučila za rad sa Yon-ka kozmetikom, sa voćnim kiselinama, sa derma penom, sa aparatom za mikrodermoabraziju i sa FB beaty Paris IPL aparatom. Od 2021. je zaposlena u Poliklinici Marić gde radi kozmetičke tretmane lica sa najkvalitetnijim italijanskim preparatima Diego dalla Palma brenda iz Milana.

Više o Sladovic 

  Prim. dr Dragan Budakov
Ginekolog-Akušer
In memoriam (član tima do 2020)

Završio Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. 2013. je stekao zvanje supspecijaliste fertiliteta i steriliteta.
Stalno je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, gde je bio i upravnik. Bio je i načelnik Odeljenja patološkog puerperijuma. Dugogodišnji je načelnik Odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju.
Usavršavao se na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti ginekologijje, laparoskopske hirurgije, histeroskopije i minimalno invazivne hirurgije. Preminuo nakon teške bolesti 2020.

Više o Dr Budakovu


Pretraga

Poliklinka na Facebooku

Mail lista

Prijavite se da biste saznali za nove akcije i promocije

Anketa

Kod kog od navedenih stučnjaka biste odlazili ukoliko bi bio deo tima Poliklinike Marić?

Rezultati

Loading ... Loading ...