Tim stručnjaka

Prof. dr sci. med. Aleksandra Kapamadžija
Ginekolog-Akušer
Juvenilna ginekologija; Trudnoća; Ginekološka obolenja; Tretmani laserom

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985.
Radila na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu od 1986 do 2015.
Položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1992.
Predavala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu (nastava na srpskom i engleskom jeziku) od 1993 do 2016. Postala redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2013.
Magistarski rad odbranila 1989. a doktorat 2002.
Član borda Evropskog udruženja za kontracepciju ESC od 2014. Od 2016 postaje i član njihove ekspertske grupe za reproduktivno zdravlje i sekualno obrazovanje.
Potpredsednik Udruženja za dečju i adolescentnu ginekologiju Srbije (DAGS).
Član gradskog odbora za pronatalitetnu i populacionu politiku grada Novog Sada.
Autor brojnih stručnih naučnih radova i poglavlja u stručnim knjigama.
Bila glavni istraživač u projektu Svetske zdravstvene organizacije o prekidima trudnoće lekovima, 2002-2003. Učesnik u brojnim domaćim i stranim projektima.
Predavač po pozivu na skupovima koji se bave planiranjem porodice, kontracepcijom i dečjom i adolescentnom ginekologijom.
Član tima projekta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole – „Zdravstveno vaspitanje o reprodutkivnom zdravlju“, od 2012.
Poseduje diplomu savetodavca u oblasti psihoterapijskog pravca TA ( transakciona analiza).
Pohađala mnogobrojna usavršavanja u zemlji i inostranstvu, među kojima je i tromesečni boravak na Univerzitetskoj klinici za ženske bolesti u Kilu, kod eksperta za laparoskopske operacije, Prof. dr Kurt Semm-a. Takođe, kao DAAD stipendista, boravila u bolnici Dorn Veteran u SAD, Kolumbija, Južna Karolina, kao i u AKH – Univerzitetskoj bolnici u Beču i u Univerzitetskoj klinici Lund u Švedskoj.

Više o Dr Kapamadžiji

Prof. dr sci. med. Đorđe Petrović
Ginekolog-Akušer
Trudnoća; Ginekološka obolenja

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993.
Volontersku specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva (mentor na specijalizaciji: Prof. dr Milenko Bujas) na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu završio 1999. i od tada je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Novom Sadu.
Od 2015. je načelnik odeljenja Porođajni blok Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Doktorsku disertaciju odbranio 2009. i stekao naziv doktora medicinskih nauka. U zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izabran 2010.
Član tima za akreditaciju Kliničkog centra Vojvodine, a zatim i vođa uspešno akreditovanog tima u Pilot projektu izrade standarda porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite.
Dobitnik Plakete Ginekološko-akušerske sekcije u znak priznanja za dugogodišnji rad i izvanredne zasluge juna 2006.
2010. izabran za recenzenta časopisa Medicinski pregled, Društva Lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.
Učestvovao na brojnim domaćim i internacionalnim seminarima, kursevima, simpozijumima i kongresima. Takođe je autor ili koautor nekoliko udžbenika i više radova objavljenih u naučnim časopisima.
Član je Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva; ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology; Lekarske Komore Vojvodine i Srbije

Više o Dr Petroviću

Prof dr sci. med. Siniša Stojić
Ginekolog-Akušer
Ekspertni ultrazvuk u trudnoći; Patologija trudnoće;

Prof dr Stojić je specijalista ginekologije i akušerstva od 1992. Tokom specijalističkog staža kao DAAD stipendista provodi godinu dana na edukaciji na Klinikama u Frajburgu i Ulmu kod Prof.Kurta Lauritzena, a nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja usavršavanje i na Cornel medical seminaru u Salzburgu i u AKH u Beču, odeljenje feto-maternalne medicine kod Prof. dr P.Hussleina. Od 1994. zaposlen kao lekar specijalista na Odeljenju patologije trudnoće Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu gde postaje 1999. Načelnik Odeljenja patologije trudnoće i Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Novi Sad, a 2002. Načelnik odeljenja visoko-rizične trudnoće Klinike za Ginekologiju i akušerstvo KC Novi Sad. 2012. postaje Upravnik Zavoda za Patologiju trudnoće.
Od 2018. prelazi u privatnu praksu, gde nastavlja da koristi svoje veliko iskustvo u vođenju trudnoća i porođajima, kao i u praćenju visoko rizičnih trudnoća i u obavljanju ekspertskog 3D i 4D ultrazvuka i prenatalnih testova.
Tokom svoje karijere bio je izabran i za Predsednika Ginekološko-akušerske sekcije DLV-SLD u dva mandata od 2000-2008, za Potpredsednika GAS SLD od 2011 godine. Takođe je bio dugogodišnji redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno je redovni profesor na ECPD. Počasni je član rumunskog udruženja ginekologa. Autor i koautor je oko 120 objavljenih i publikovanih radova, autor knjiga i publikacija. Nosilac je i najvećeg priznanja SLD medalje Nikola-Hadži Nikolić. Pridružuje se od marta 2024. timu Poliklinike Marić.

Od stranih jezika govori i piše tečno engleski i nemački.

Više o Dr Stojić

Prof. dr sci. med. Aljoša Mandić
Ginekolog-Onkolog

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1998. sa prosečnom ocenom 9,53 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Na specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu upisao se 2000.
Tokom specijalizacije 2003. je položio teoretski i praktični ispit iz kolposkopije Jugoslavenske škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju.
Specijalistički ispit položio 2004.
Magistrirao 2005. odbranivši magistarski rad pod naslovom « Dijagnostički značaj kliničko-sonografskih bodovnih sistema u neinvazivnoj dijagnostici karcinma endometrijuma» na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.
Doktorske studije upisao 2006-2009, a doktorsku disertaciju obranio 22.02.2011. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu pod nazivom « Značaj ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta i ciklooksigenaze-2 u intraepitelnim neoplazijama i raku grlića materice» ukupnom prosečnom ocenom na doktorskim studijama 9,87.
Užu specijalizaciju iz onkologije položio 2014.
Na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu Onkologiju, Odeljenje za ginekološku onkologiju je zaposlen na neodređeno od marta 2000. i radi kao Šef Odseka za radikalnu onkološku hirurgiju.
Završio bazični kurs iz laparoskopije u organizaciji JUEH u Beogradu 2005.
Kao predavač učestvovao u radu Simpozijuma u organizaciji UGOS-a i ESGO-a 2006. u Beogradu sa nazivom:» Karcinom grlića materice-od dijagnostike do terapije».
Učestvuje u medicinskom projektu Ministarstva za nauku Republike Srbije “ Kancer i trudnoća”.
Kao nosioc projekta, Projek Partner, učestvovao u IPA međugraničnom projektu Srbija-Mađarska„Cross-border biomarker research of ovarian cancer (CrossBiomarker)” sa Univerzitetom u Segedinu. Član tima za Onkofertilitet IOV, u sklopu Pokrajinskog projekta za onkofertilitet.
Od 2010. redovni predavač u Nacionalnoj školi za kolposkopiju i patologiju ženskog genitalnog sistema. Učestvovao i u ekspertskom timu za izradu „ Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i tretman karcinoma grlića materice“ i „ Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i karcinom karcinoma jajnika“ publikovano od strane Ministarstva Zdravlja Republike Srbije 2012,2013.
Organizator više naučnih skupova iz oblasti ginekološke onkologije u okviru kontinuirane medicinske edukacije.
Kao stipendista Evropskog Udruženja Ginekologa Onkologa proveo mesec dana na oncoginekoloskom departmanu u Pragu i jedan mesec na Klinici u Esenu, Nemačka.
Od 2013-2015 bio nacionalni predstavnik u Evropskom Udruženju Mladih Ginekologa Onkologa (ENYGO).
Autor i koautor zdravstveno-edukativnih publikacija i monografija i autor i koautor više od 100 naučnih radova.
Aktivni član Udruženja Ginekologa Onkologa Srbije i trenutno podpredsednik udruženja. Član Evropskog Udruženja Ginekološke Onkologije.
Član Redakcionog Odbora u medicinskom časopisu Archiv of Oncology (M52), a od 2006. i Redakcionog Odbora Journal of the Balkan Union of Oncology (M23).
Na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu zaposlen na Katedri za ginekologiju i opstetriciju u zvanju vanrednog profesora od 07.10.2016.

Više o Dr Mandiću

Prof. dr sci. med. Marko Kovač
Internista-Kardiolog
Ehokardiografija; Kardiološki pregledi; EKG

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1966. Specijalizaciju iz interne medicine završio na Internoj klinici u Novom Sadu 1975. Nakon osnivanja Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici 1977. postaje načelnik prve ehokardiografske laboratorije u Vojvodini. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena plućnog protoka ehokardiografijom i cardiac Dopplerom i invazivnom hemodinamskom obradom kod pacijenata sa ASD-om pre i posle operacije” brani 1989. Biran u zvanje docenta, a kasnije u zvanje vanrednog i redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zahvaljujući rukovodstvu Instituta na Odeljenju za ultrazvučnu dijagnostiku u Sremskoj Kamenici je razvio sve ehokardiografske tehnike, od standardne 1 i 2D ehokardiografije, kontrastne i TEE do intraoperativne ehokardiogrfije. Bio član tima Instituta za KVB u svetskom projektu MONICA a kao autor i koautor učestvovao u brojnim radovima objavljenim u domaćim i stranim časopisima. Radi u poliklinici Marić od samog osnivanja gde sa izuzetnim kolegama kardiolozima i kolegma drugih specijalnosti uspešno pruža pomoć brojnim pacijentima.

Više o Dr Kovaču

Prof. dr sci. med. Dragan Benc
Internista-Kardiolog
Ergometrija (test opterećenja); Kardiološki pregledi; EKG; Holter pritiska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1970.
Specijalizaciju iz interne medicine položio 1978. Magistarske studije upisao iste godine u Novom Sadu kao prva generacija na novosadskim postdiplomskim studijama.
Doktorsku tezu sa naslovom „Korelacija stepena patoloških promena na koronarnim arterijama i funkcije miokarda leve komore“, odbranio 1994.
Od 1973. do 1974. volontirao na Klinici za interne bolesti u Novom Sadu, posle čega je zasnovao redovan radni odnos, a 1977. prešao na rad u novoosnovani Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Od 1978. bavio se kateterizacijama srca i rodonačelnik je, zajedno sa Prof. dr Stojšićem i dr Obradovićem,  vojvođanske invazivne kardiologije. Do sada uradio blizu 5000 kateterizacija i oko 1000 endomiokardnih bopsija srca.
1986. bio šef stacionarnog odseka u odeljenju za Invazivnu hemodinamiku, nakon toga načelnik odeljenja.
Od 2001. do 2006. bio direktor Univerzitetske klinike za kardiologiju i KVB u Sremskoj Kamenici.
Od 2001. obnovljen je značajan svetski MONICA projekat koji je ukazao na glavne determinante trendova praćenja faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Do odlaska sa Instituta u aprilu 2006. bio glavni istraživač ovog projekta.
2002. osnovao “Društvo za borbu protiv hipertenzije Vojvodine”, sagledavajući činjenicu da je hipertenzija vodeća masovna nezarazna bolest na našim prostorima.
Od 2003. dobio zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Od 2006. radi u Poliklinici Marić.
Do sada publikovao 350 stručnih radova iz oblasti kardilogije.
Učesnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka, kongresa, simpozijuma i edukativnih treninga.Takođe je autor dve monografije i pisac nekoliko poglavlja u udžbenicima iz interne medicine i kardiologije.
Član sledećih stručnih udruženja: Srpskog lekarskog društva; Udruženja kardiologa Srbije; Evropske kardiološke asocijacije; Evropskog udruženja za aterosklerozu; Evropskog udruženja za srčanu slabost; Radne grupe za interventnu kardiologiju Evropskog udruženja za kardiologiju.
Savetnik u Savetodavnog veća za zdravstvenu zaštitu iz oblasti kariologije grupe Gerson Lehrman u New York-u, SAD.
Spoljni saradnik Agencije za lekove, Republičkog zavoda za socijalno osiguranje.

Više o Dr Bencu

  Prim. dr sci. med. Dragan Zečević
Internista-Kardiolog
Ehokardiografija; Kardiološki pregledi; EKG;Holter pritiska

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1989. kao najbolji diplomirani student u toj godini sa prosekom 9,94.
Specijalistički ispit iz Interne medicine položio 1994. u Novom Sadu.
Subspecijalistički ispit iz Kardiologije položio 1999. u Novom Sadu.
Magistrirao 2002. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Doktorirao 2005. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Od 1990. do 2006. radio na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici gde je prešao put od istraživača-pripravnika do načelnika Odeljenja za preoperativnu dijagnostiku.
Od 2006. do 2009. radio u Specijalnoj bolnici za srce i krvne sudove OSTROG u Beogradu kao načelnik Poliklinike.
Od 2009. radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, Ogranak u Novom Sadu gde je načelnik Specijalističko-konsultativne službe.
Tokom jeseni 1998, pod mentorstvom Prof. dr Marka Kovača, je završio obuku iz transezofagealne ehokardiografije.
Krajem 2006. i januara 2007, pod mentorstvom Prof. dr Dragane Bojić, je završio obuku iz multislajsne skenerske (MSCT, MDCT) koronarografije.
Prorektor je Univerziteta Bijeljina.

Više o Dr Zečević

Asist. dr sci. med. Bojan Mihajlović
Internista-Kardiolog
Ergometrija (test opterećenja); Ehokardiografija; Kardiološki pregledi; EKG;

Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer opšte medicine, završio 2009. sa prosečnom ocenom 8,81. Tokom studija bio član naučne sekcije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i učestvovao u više naučno-istraživačkih projekata. Godine 2010. zaposlio se na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Deo je tima za interventnu kardiologiju od 2015. Član je katedre za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2015. Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završio 2016. Autor je i koautor u više stručnih radova publikovanih na skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u stranim i domaćim stručnim časopisima. Govori tečno engleski jezik.

Više o Dr Mihajlović 

Dr sci. med. Tijana Koković
Radiolog
Ultrazvučni pregledi organa i tkiva; Dopler vena i arterija;

Medicinski fakultet završila 2013 sa temom „Analiza rezultata endovskularnog
tretmana ilijačne okluzivne bolesti” i iste godine upisala doktorske studije. Od 2014. godine zaposlena u Centru za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. 2019. godine položila specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a 2020. godine upisala subspecijalizaciju iz angiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu. Usavršavanja i iskustva: 2015.-2019. Nacionalni delegat Srbije u European Society of Radiology (ESR) i član ESR Radiology trainee forum-a. 2017. Polaznik edukativnog kursa „Škola kompjuterizovane tomografije”, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Centra za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine. 2018. Edukacija iz Doppler ultrasonografije krvnih sudova, Angiološki kabinet, Univerzitetski klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Učesnik i predavač na brojnim medjunarodnim i regionalnim kongresima. Član Evropskog udruženja radiologa (European society of radiology ESR) i Udruženja radiologa Srbije.

Više o Dr Koković

dr Daniela Donat
Radiolog
Ultrazvučni pregledi organa i tkiva; Ultrazvuk dojke

Od 2021. postaje subspecijalista onkologije, Onkološki Institut Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Zaposlena u centru za radiologiju, Kliničkog Centra Vojvodine od 2008 godine do danas. Član radioloških sekcija Srbije, DAGIRS-a, ECR-a, NSRS, EUSOBI, Srpskog senološkog društva. Usavršavala se na sledećim svetskim univerzitetima:
Medicinski univerzitet u Beču, Austrija Oktobar 2018 – Januar 2019. (Program razmene ESOR-a za stipendiju za radiologiju dojke 2018.)
Univerzitet Insubria, Vareze, Italija Avgust – Septembar 2015.
Medicinska grupa Vestern Imaging Center, Los Anđeles, SAD Novembar 2013.
Univerzitet Insubria, Vareze, Italija Septembar – Oktobar 2013.
Istraživački centar bolnice Tenon, Pariz, Francuska Jun 2012. – Jul 2012.Član istraživačkog projekta „Evropska multicentrična validacija ADNEKSMR SCORING sistema za karakterizaciju adneksalnih masa: „EURAD-MR klasifikacija“, pod vođstvom dr I. Thomassin-Naggara, iz bolnice Tenon u Parizu, Francuska (2014-2016)

Više o Dr Donat

IMG_1304 Prof. dr sci. med.Vodopivec Slavenka
Nefrolog
Nefrološki pregledi

Završila medicinske i magistarske studije u Novom Sadu. Doktorirala u Beogradu.
Svoj radni vek posvetila je bubrežnim bolesnicima, bolesnicima sa transplantiranim bubregom i bolesnicima na hemodijalizi.
U naučnom radu učestvovala kao saradnik u tri projekta istraživanja finansiranih od strane zajednice za naučni rad Vojvodine i bila nosilac projekta u 2 kliničke studije.
U nizu kongresa u zemlji i inostranstvu napisala je kao autor i koautor 133 naučna rada.
Nosilac je diplome odlikovanja za profesionalni rad srpskog lekarskog društva Sekcije za nefrologiju i hemodijalizu

Više o Dr Vodopivec

Spec. dr med. Mirjana Begenišić
Dermatovenerolog
Kožne i polno prenosive bolesti; dermoskopija; Radiotalasi; Mezoterapija; Er:Yag i Nd:Yag FOTONA laseri

Dermatovenerolog, doktor medicine, specijalista za kožne i polno prenosive bolesti.
Rođena u Novom Sadu gde je završila srednju medicinsku školu, Medicinski fakultet i specijalizaciju.
Radila u Gradskoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
Ima iskustva u pedagoškom radu kao profesor u Srednjoj medicinskoj školi u Novom Sadu.
Uže oblasti njenog stručnog usavršavanja su dermoskopija (pregled i snimanje mladeža), rano otkrivanje tumora kože i male hirurške intervencije. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa FOTONA laserom koji se koristi u medicinske i estetske svrhe.
U Poliklinici Marić, kao dermatovenerolog, radi od samog osnivanja poliklinike.
Dugogodišnji član Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Udruženja dermatovenerologa Srbije kao i Medjunarodnog udruženja za dermoskopiju.

Više o Dr Begenišić

Prof. dr sci. med.Tomić-Naglić Dragana
Endokrinolog
Endokrinološki pregledi

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1997.
Magistarsku tezu iz oblasti interna medicina endokrinologija odbranila 2006.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2004, a subspecijalistički ispit iz endokrinologije odbranila 2007. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Zvanje doktora nauka stekla je 2012. Odbranom doktorske disertacije iz oblasti endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Od 1998. je zaposlena na Institutu za internu medicine Kliničkog centra Novi Sad, a od 2000. na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Vojvodine.
Zaposlena kao docent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 2013.
Do sada je objavila više od 10 radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, učestvovala na velikom broju međunarodnih i nacionlnih naučnih skupova.
Član Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva, “The European Society of Endocrinology” i “The European Association for the study of diabetes”.

Više o Dr Tomić – Naglić

Dr sci. med. Damir Benc
Endokrinolog
Endokrinološki pregledi

Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer opšte medicine, završio 2008. sa prosečnom ocenom 8.84. Tokom studija bio član Naučne sekcije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i učestvovao u nekoliko naučno-istraživačkih projekata. U septembru 2008.  položio državni ispit, potom 2010. redovno zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Instituta za interne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. 2017. sa ocenom 10 položio specijalistički ispit iz interne medicine. 2019. sa ocenom 10 položio subspecijalistički ispit iz endokrinologije. Od 2013. sam zaposlen na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao asistent na katedri za internu medicinu. Učestvovao u organizaciji više stručnih sastanaka u zemlji, kao i na više edukativnih seminara u okviru kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Beogradu. Kao student i lekar, učestvovao je u sprovođenju više vanbolničkih aktivnosti Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao što su Prevencija kardiometaboličkog rizika, Rano otkrivanje šećerne bolesti, Pobedimo dijabetes i slične. Koautor je u više stručnih radova publikovanih na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u stranim i domaćim stručnim časopisima.Govori tečno engleski jezik.

Više o Dr Benc

Prim. dr sci. med. Dragana Petrović
Hematolog
Lečenje bolesti krvi i limfnog tkiva

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je 1994. položila specijalistički ispit iz intrene medicine sa pneumoftiziologijom, 1998. specijalistički ispit iz uže specijalizacije hematologije, a 2001. odbranila magistarsku tezu i 2013. doktorsku tezu. 2013. dobila i zvanje primarijusa od strane Ministarstva zdravlja Repubilike Srbije. 2015. položila ispit iz uže specijalnosti onkologija na Medicinskom fakultetu u Novo Sadu.
Od 1989. zaposlena u Klinici za internu okologiju, Instituta za onklogiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Načelnik je Onkohematološkog odeljenja u Klinici za internu onkologiju, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. 
Predsednik je Kancerološke sekcije Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva od 2013. U dosadašnjem radu se bavila dijagnostikom i lečenjem bolesnika sa malignim oboljenjima (karcinom dojke, debelog creva, testisa, sarkoma itd), a posebno sa hematološkim malignitetom (Hodgkin i non-Hodgkin limfomom, multipli mijelom, autolognom transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze).
Od 2005. je vođa tima koji se bavi primenom visokodozne hemioterapije i autologne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi u lečenju hematoloških maligniteta i solidnih tumora.

Više o Dr Petrović

Dr Duška Laketa 
Doktor opšte medicine
Opšta medicina; Urgentna dijagnostika i zbrinjavanje; Kućno lečenje

Diplomirala na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2018. godine sa
temom “ABO inkompatibilija”. Nakon završenog Medicinskog fakulteta i
položenog državnog ispita stažirala u Domu zdravlja Novi Sad i Institutu za
kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica. Doktor opšte medicine, stalno
zaposlena u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu od 2020.
godine. Radno iskustvo doktora opšte medicine stekla kroz rad za
Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu u Beogradu, na projektu, gde
dobija preporuke od poslodavca za pozdanost, savesno i stručno lečenje
pacijenta. U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad osposobljena za
brzu dijagnostiku ,tretiranje i lečnje pacijenata u životno ugrožavajućim okolnostima. Bavi se i naučno- istraživačkim radom.

Više o Dr Laketa 

MSc BSc Katarina Brunet
Klinički embriolog
Sterilitet; Spermogram 

Završila osnovne studije iz biologije (modul molekularna biologija) na Prirodno-matematičkom Fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu 2014. Diplomirala 2015. na prestižnom Oxford Univerzitetu, Engleska i dobila zvanje mastera nauke kliničke embriologije. Prva iz Srbije koja je primljena i završila kliničku embriologiju na Oxford Univerzitetu. Radila kao stalno zaposleni klinički embriolog od 2016 do 2021. u laboratoriji za vantelesnu oplodnju specijalne ginekološke bolnice Genesis u Novom Sadu (od 2021. ima i dalje saradnju sa Genesisom kao konsultant).

Nastavila je da se stručno usavršava na internacionalnim kongresima i workshop-ovima u inostranstvu. Član Evropske asocijacije za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) čiju je ESHRE sertifikaciju za kliničkog embriologa položenim internacionalnim ispitom stekla 2020.

Učestvovala u 2022. i 2023. godini u puštanju u rad nove laboratorije za vantelesnu oplodnju u državnoj Opštoj Bolnici u Subotici i u edukaciji mlađih kolega embriologa. 2024 učestvovala i u urađenim prvim donacijama u Opštoj Bolnici u Subotici.

Zaposlena od 2021. u poliklinici Marić gde vrši spermograme i konsultacije iz fertiliteta i steriliteta sa svrhom otkrivanja potencijalnih reproduktivnih problema i/ili loših životnih navika koje utiču na fertilitet i preduzimanja odgovarajućih koraka sa ciljem začeća.

Više o MSc BSc Brunet

Prof. dr Tamara Vasić
Pulmolog-Pneumoftiziolog
Pregledi disajnih organa (pluća)

text cv-a u izradi

Više o Dr Vasić

Dr Suzana Milićević Tonković
Anesteziolog
Intervencije; PRP; Botox; Fileri; Cellular Matrix; Kolagen; Lipoliza; Medicina bola

Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 2000.
Nakon obavljenog pripravničkog staža u Zdravstvenom centru u Subotici, položila stručni ispit za doktora medicine, a zatim završila specijalističke studije iz anesteziologije sa reanimatologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006.
Radila kao anesteziolog u Opštoj bolnici u Subotici do 2010. kada prelazi u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Odeljenje anestezije i reanimacije gde je i danas zaposlena (na mestu zamenika šefa Odeljenja reanimacije).
U svakodnevnom radu u prilici je da primenjuje različite metode anestezije (opšta, regionalna i ambulantna anestezija i sl.), kao i najsavremenije principe intenzivnog lečenja i reanimacije, i terapije bola.
Učestvovala je u radu brojnih domaćih i internacionalnih seminara, kurseva, simpozijuma i kongresa. Takođe je autor ili koautor u više radova objavljenih u naučnim časopisima.
Završila studije iz uže specijalizacije MEDICINA BOLA 2021. godine, a trenutno pohađa i akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odsek Klinička medicina.
Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine (SLD DLV) i Lekarske Komore Vojvodine (LKV), kao i Evropskog udruženja anesteziologa (ESA), Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) i Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS).

Više o Dr Milićević Tonković

Dr Ivana Telečki Spasojević
Anesteziolog

Tekst cv-a u izradi

Više o Dr Spasojević

Prof. dr sci. med. Goran Vasić
Dijetoterapeut – Specijalista sportske medicine
Sportska Medicina

1996. – diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, doktor medicine
1997/98. – zaposlen u AD ”Hipokrat” iz Novog Sada, na mestu rukovodioca veleprodaje 1998/
2000. – zaposlen u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata,Univerziteta u Novom Sadu
na mestu doktora medicine
2000/04. – zaposlen na Fakultetu fizičke kulture, Univerziteta u Novom Sadu, na mestu
stručnog saradnika na predmetu Biološka antropologija i sportska medicina
od 2001. – član sekcije za Sportsku medicinu, Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog
društva
2000/01. – fudbalske sezone doktor prvog tima u FK ”Vojvodina” iz Novog Sada
2004. – magistrirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje
magistra medicinskih nauka iz oblasti fiziologije
2004/08. – Asistent na predmetu Biološka antropologija i sportska medicina, na Fakultetu
sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2006. – položio specijalistički ispit iz Medicine sporta nakon završenih specijalističkih
studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, i dobio naziv
specijaliste medicine sporta
2006/10. – član Saveta, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2008/11. – Asistent na predmetima Biološka antropologija, Sportska medicina i Zdravstveno
vaspitanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2011. – doktorirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i dobio zvanje
Doktora medicinskih nauka iz oblasti fiziologije
2011/16. – Docent na predmetima Biološka antropologija, Sportska medicina i Zdravstveno
vaspitanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2012. – Autor udžbenika “Zdravstveno vaspitanje” objavljen u ediciji Empiria sportiva
od 2012. – član upravnog odbora Bokserskog kluba “Vojvodina-Mikromarket” iz Novog Sada
od 2015. – član Saveta, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu
2016/21. – Vanredni profesor na predmetima Biološka antropologija, Sportska medicina i
Zdravstveno vaspitanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u
Novom Sadu
Od 2017. – član upravnog odbora “Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta”
AP Vojvodine
Od 2017. – član saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom sadu.
Prof.dr Goran Vasić je publikovao više naučnih radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, učestvovao na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, nosilac i saradnik na više repuličkih i pokrajinskih naučnih projekata odobrenih od resornih Ministarstava nauke Republike i Pokrajine. Koautor je udžbenika iz “Hirurgije”, kao i koautor knjige “Fiziologija sporta” na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Više o Dr Vasiću

Sanja Šćasni
Kozmetičar
Kozmetički tretmani; Depilacije voskom i šećernom pastom; Masaže tela i lica;  

Ima višegodišnje radno iskustvo u polju kozmetologije. Radila kao Kozmetički tehničar u salonu Relaxina u Novom Sadu 2009. i 2010. godine gde je obavljala tretmane lica i tela kao i masaže. Od 2010. do 2013. je radila kao Kozmetički tehničar u salonu Nastasja, Novi Sad tretmane lica sa Sothys kozmetikom kao i masaže tela i depilacije mednom emulzijom. Bila je vlasnik sopstvenog salona od 2013. godine pod nazivom Sanjina radionica lepote u Novom Sadu gde je radila tretmane lica i masaže tela i lica kao i depilacije hladnim voskom i šećernom pastom dok nije donela odluku da postane član našeg tima. Od 2022. je zaposlena u Poliklinici Marić gde radi kozmetičke tretmane lica sa najkvalitetnijim italijanskim preparatima Diego dalla Palma brenda iz Milana, masaže relax, sportske, anticelulit i trudničke kao i depilacije voskom i šećernom pastom.

Više o Scasni 

  Primarijus dr Tatjana Tešić
Ginekolog-Akušer
Ekspertni ultrazvuk u trudnoći; Patologija trudnoće;

Primarijus dr Tatjana Tešić je specijalista ginekologije i akušerstva od 1997, a poslednjih 30 godina je zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine.

Subspecijalističke studije iz oblasti perinatologije i sve dodatne edukacije potrebne za rad sa trudnicama, dr Tatjana Tešić je obavila na Ginekološko-akušerskoj klinci Višegradska u Beogradu gde je učila od eminentnog stručnjaka iz ove oblasti akademika Nebojše Radunovića.
Doktorka Tatjana Tešić čitav radni vek provodi lečeći najzahtevnija i najkomplikovanije stanja vezana za trudnoću na Zavodu za perinatologiju i odeljenju patologije trudnoće.
U svakodnevnom radu izvodi sve neophodne invazivne procedure: CVS (biopsiju čupica), RAC (ranu amniocentezu), kordocentezu. Kontinuirane edukacije tokom više decenija rada obavlja u zemlji i inostranstvu.
U više navrata bila je predavač po pozivu u školama i na kongresima perinatalne medicine.
Autor je više stručnih radova iz oblasti perinatologije objavljenih u domačim i stranim časopisima. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2013. godine dodeljuje je joj zvanje primarijus.
Od 2018. godine dr Tatjana Tešić radi kao šef kabineta za akušersku dijagnostiku i terapiju, Odeljenje zajedničkih medicinskih službi Ginekološko-akušerske Klinike ,KC Vojvodine.

Više o Dr Tešić


Pretraga

Poliklinka na Facebooku

Mail lista

Prijavite se da biste saznali za nove akcije i promocije

Anketa

Kod kog od navedenih stučnjaka biste odlazili ukoliko bi bio deo tima Poliklinike Marić?

Rezultati

Loading ... Loading ...